PRAVILA NAGRADNE IGRE ŠENTBURGER

 1. člen: ORGANIZACIJA IN NAMEN/CILJ SPLETNE NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Xena d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur (v nadaljevanju organizator), ki poskrbi za operativno izvedbo nagradne igre in nagradno žrebanje.

 1. člen: NAMEN

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke ŠentBurger in Eksenales.

 1. člen: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1. 8. 2020 do vključno 31. 3. 2021.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženec strinja in da sprejema pravila in pogoje nagradne igre. Strinjati se mora s pravili vstopa in sodelovanja na straneh www.sentburger.si/nagradna-igra.

Nagradna igra se komunicira in oglašuje na spletni strani www.sentburger.si, www.eksenales ter na Facebooku.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina in sicer:

z nakupom:

Obiščite Kapljico ŠentBurger, opravite nakup nad 23 € in oddajte nagradni kartonček v naš boben za žrebanje. V naročilu mora biti vsaj en burger iz ponudbe Kapljice ŠentBurger.

brez nakupa:

Udeleženec lahko odda mnenje s fotografijami na portalu Tripadvisor za lokal Kapljica ŠentBurger in nam to sporoči na info@sentburger.si (mail mora vsebovati vaše ime in priimek in vaš naslov).

Udeleženec naredi selfie v foto kotičku pred Kapljico jo objavi na svoj FB profil in nam to sporoči na mail info@sentburger.si (mail mora vsebovati vaše ime in priimek in vaš naslov)

Udeleženec lahko nagradni kartonček odda večkrat v boben za žrebanje.

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Udeleženci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je udeleženec seznanjen s pravili o sodelovanju v nagradni igri ter, da jih sprejema. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na spletni strani www.sentburger.si/nagradna-igra.

 1. člen: PREKLIC SODELOVANJA

Udeleženec lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@sentburger.si Po prejemu tega sporočila se udeleženca v primeru, da bo izžreban, izloči iz nagradne igre.

 

 1. člen: NAGRADE

Nagrada je 1 kos visoka greda Eksenales Premium.

Vrednost nagrade je 1.450 € z 22% ddv.

 

 1. člen: ŽREB NAGRAJENCEV

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo aprila 2021 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede ročno. Predsednik komisije pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno leto hrani na naslovu organizatorja.

 

 1. člen: OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov do aprila 2021, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na nagradnem kartončku za nagradno igro.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 1. člen: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v zgoraj navedenem roku obvesti organizator nagradne igre.

Udeleženec je seznanjen z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu

O dohodnini (nagrade, ki presegajo vrednost 42 EUR). Akontacijo dohodnine za te nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti še naslednje dodatne osebne podatke: svojo davčno številko z davčno izpostavo in kontaktno telefonsko številko in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi.

V primeru, da nagrajenec prejme nagrado, ki ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini pa je organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prejeti nagradi, dolžan pisno sporočiti le naslednje dodatne osebne podatke: kontaktno telefonsko številko.

če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam. če se nagrajenec odpove nagradi ali je izključen iz nagradne igre v skladu s temi pravili, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Za prevzem nagrade so bomo z nagrajencem dogovorili naknadno.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. ali 3. odstavka tega člena.

 1. člen: SPLOŠNO O NAGRADAH

Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.), prav tako organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec oz. nagrajenec s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinja.

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca lahko prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pravili objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator nagradne igre ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

 1. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča in e-mail naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, e-mail, kontaktna telefonska številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre na spletni strani www.sentburger.si (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka ter kraj bivanja nagrajenca).

V primeru da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz l. odstavka tega člena oz. nagrajencev iz 2. odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 1 meseca od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki nagrajenca iz 3. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

 • zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
 • zahtevati popravek osebnih podatkov
 • zahtevati blokiranje osebnih podatkov
 • zahtevati izbris osebnih podatkov
 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
 • zahtevati prenos osebnih podatkov
 • vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V kolikor udeleženec ne pristane na obdelavo zahtevanih osebnih podatkov in/ali ne soglaša s pravili o sodelovanju v nagradni igri, sodelovanje v nagradni igri ni mogoče.

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dežni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:

izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na:

E-pošta: info@sentburger.si

Xena d.o.o.

Ulica Leona Dobrotinška 2

3230 Šentjur

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

 

 1. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.sentburger.si.

 1. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in pogojev. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (logistične ovire, tehnične težave idr.), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani ali omrežja.

Pravila so obvezujoča za organizatorja in udeležence nagradne igre, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: info@sentburger.si.

Šentjur, 1.8.2020

Xena d. o. o.